(x) angular italic serif "Thank you" - Freight Micro {Yves}